tirsdag 25. oktober 2022

Innkalling til Årsmøte KTK 2022

Årsmøtet finner sted på Blommenholm Båtforening, Homan, Sandviksveien 120, 1363 Høvik.
(Hvis problemer med å finne frem/bom, ring Christian på 907 20 000)

Årsmøtet vil også bli avholdt digitalt, for de som ønsker dette. Send melding til Christian Gude med mailadresse senest 20.11.2022, så vil det bli sendt møtelink i god tid før møtet.

Lørdag den 26. november 2022 kl 17.00. 

  1. Agenda:
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av protokollfører for årsmøtet
  4. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
  5. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
  6. Valg av styre, samt vararepresentant 
  7. Valg av revisor 
  8. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg 
  9. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 300,-
  10. Det har kommet inn 3 forslag fra medlemmer innen fristen, ref. KTKs vedtekter, som ønskes fremlagt på årsmøtet. Se eget vedlegg til innkallelse.

 

Aktuelle dokumenter til årsmøtet finnes på weben: klassisktreseilerklubb.blogspot.no

Regnskap og balanse for 2022, Styrets beretning v/ formannen, Valgkomiteens innstilling.

Etter at årsmøtet er avsluttet, går møtet over i et kort medlemsmøte med egen agenda, hvor styret bl.a. vil orientere om tanker rundt neste års program/terminliste.

Hele invitasjonen ligger under egen fane her til høyre på hjemmesiden. Her publiseres også dokumenter til årsmøtet fortløpende.

Velkommen! 
Hilsen styret i KTK