Vedtekter

Med endringer vedtatt på årsmøte 04.03.2021

§ 1 Navn

Foreningens navn er Klassisk Treseiler Klubb (KTK). Det engelske navnet er ”Norwegian Classic Yacht Club”. Klubben er landsdekkende


§ 2 Formål

KTK er en forening for bevaring av klassiske treseilbåter, hovedsakelig lystbåter (hekkbåter, spissgattere, kryssere) og de tradisjoner som knytter seg til disse. Klubben skal samle mest mulig historisk materiale og gjøre det tilgjengelig for medlemmene i form av temakvelder, medlemsblad (Klassiske Linjer) og klubbhefte.


§ 3 Medlemskap

Medlemskap er primært for eiere av klassiske treseilbåter men alle med spesiell interesse for klubbens formål kan søke om medlemskap. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Medlemskap skal godkjennes av styret.
Styret kan ekskludere et medlem dersom han forvolder klubben stor skade ved omtale, opptreden, etc., eller lar sin båt forfalle i særlig grad.

§ 3.1 Medlemsavgift

Medlemsavgiften skal være betalt innen 28. Februar angjeldende år. Varsel om innbetaling sendes ut av styret etter årsmøtet. Medlemsavgift betales enten via bank eller vipps. Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift innen fristen mister automatisk sin stemmerett på neste årsmøtet/ekstraordinære årsmøter og kan strykes som medlem.  
For at nye medlemmer skal kunne avgi stemme ved årsmøtet/ekstraordinært årsmøte, må de ha vært medlem i klubben i minimum 1 mnd, regnet fra dato da kontingent ble betalt.
Justering av medlemsavgiften besluttes av årsmøtet ved simpelt flertall for påfølgende år.

§ 3.2 Æresmedlemskap

Hvis en person har hatt særdeles stor betydning for klubben og har arbeidet aktivt for dennes fremme kan styret vedta dette medlem til å bli æresmedlem. Utnevnelser til æresmedlemskap fremlegges av styret på årsmøtet.
Æresmedlemskap innebærer livslangt, kostnadsfritt medlemskap.


§ 4 Styret

Styret består av 5 personer; styreleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Videre har styret en vararepresentant. Hvert av styrets medlemmer og vararepresentant velges for to år av gangen. Man kan ikke gjøre nyvalg av flere enn 3 styremedlemmer samme år. Et flertall av styret skal være båteiere. En viseformann kan utnevnes av styret hvis nødvendig.
Styret har ansvaret for klubbens daglige drift og iverksettelse av årsmøtevedtak. Styret kan oppnevne spesialkomitéer og utvalg, og representerer klubben utad. Styret kan delegere myndighet til enkeltmedlemmer og/eller komiteer i spesielle saker.

§ 4.1 Styremøter

Styremøter skal avholdes med minimum 3 styremedlemmer tilstede og møteprotokoll skal føres. Styrevedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes innen utgangen av november. Innkalling til årsmøtet, med saksliste inneholdende valgkomitéens forslag til eventuelle nye styremedlemmer utsendes av styret med minimum 21 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollfører for årsmøtet
3. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
5. Valg av styre, samt vararepresentant
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg
8. Fastsettelse av neste års kontingent
9. Innkomne forslag

Forslag under punkt 9 - innkomne forslag - skal fremsettes skriftlig og være i styrets hende innen 1. oktober, og de skal være kunngjort i innkallelsen.
Beslutninger i årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte, vedtas med simpelt flertall av stemmeberettigede tilstedeværende. Forandringer i vedtekter krever 2/3 flertall. 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 21 dagers varsel dersom dette forlanges av minst to styremedlemmer eller 10 % av stemmeberettigede medlemmer og følger samme regler som ved årsmøte: Kunngjøring og § 1,2,3 og 9.  
Ekstraordinært årsmøte kan ikke berammes i månedene juni, juli og august.  
Hvis møte berammes av medlemmene (min. 10%), må styret få en frist på 2 uker til å sende innkallelsen. Dersom styret ikke er i stand til å sende ut innkalling, kan dette gjøres selv av de medlemmene (min 10%) som ønsker ekstraordinært årsmøte.
Dersom saken innebærer økonomiske disposisjoner på klubbens vegne større enn kr. 50.000,-, må minimum 1/3 av klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede.

§ 6 Møter, regattaer og båttreff

Foruten årsmøtet skal det avholdes minst 1 medlemsmøte per år. Hver sommersesong skal det arrangeres minst 2 regattaer og/eller båttreff med sosiale innslag. Foreningens arrangementer er åpne for medlemmer med familie og mannskap.


§ 7 Klubbens vimpel, evt. emblem på klær, etc.

Disse utleveres mot gebyr til medlemmene, som oppfordres til å vise dem frem. Kun medlemmer har rett til å bruke vimpelen.


§ 8 Kjøp og salg av båt

Medlemmene oppfordres til å sende inn opplysninger om sin båt til styret på klubbens eget skjema m/bilde av båten. Ved kjøp av ny båt gjelder tilsvarende.
Medlemmer som selger sin båt oppfordres til å gi styret melding om dette og til å sende informasjon som navn på ny eier til styret.

§ 9 Klassisk Treseiler Klubbs eventuelle opphør
 
Hvis minst 2/3 av årsmøtets medlemmer ønsker at KTK opphører må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dersom ¾ av medlemmene på det ekstraordinære årsmøte ønsker at KTK opphører, avvikles KTK. Ved avvikling går klubbens aktiva til et formål godkjent av siste ekstraordinære årsmøte.