tirsdag 15. juli 2008

HOMLUNGEN SEILASEN 2008


Seilasen med historisk sus fra 1866!
Distanseseilas for ”tur-og hav”, klassiske trebåter, flerskrog og skøyter
Egen Kutter-klasse

Lørdag 9. august
Samling på Skjærhalden kl 11°°

Mer informasjon her...

lørdag 12. juli 2008

Ilmen med nytt dekk


Ilmen besøker i dag Blommenholm for rigging av nytt rullesystem og tilpasning nye seil, dernest starter sommerferien :-)

Ilmen har fått nytt dekk på Isegran vinteren 2008, det ble også byttet en rekke dekksbjelker og ny forstevn.

Dekket er lagt med nytt underdekk (staver) og et mellomlag i finer før topplaget i teak. Midtfisker og dollbord er tilbakeført til orginal bredde (veldig brede!).

Ilmen blir rigget med nytt elektrisk rullesystem fra Furlex med motor under dekk.

Rekkelisten ble byttet tilbake til den orginale varianten med fotlist inne på dollbordet

torsdag 10. juli 2008

Klassiske Linjer

Klassiske Linjer er det flotte medlemsbladet for KTK.

KTK medlemmer mottar disse i posten, men vi har vært så heldige å få tak på noen gamle versjoner i digitalisert form. Under kan du klikke på forsiden for å se den i større format. Ønsker du å bli medlem?
Klikk på link under for å laste ned eller lese hele versjoner av Klassiske Linjer.

Flirt IV igjen på vannet!

KTK gratulerer Gustav Martinsen og Sollerudstranda Kystkultursenter for sjøsetting av 9m Flirt som har stått på land i mer enn 12 år, men som til sommeren igjen vil sette seil. Det går rykter om at Flirt blir å se i Grinmstad i slutten av juli


Over ser vi Flirt ved Sollerudstranda og siste finpuss på riggingen

mandag 7. juli 2008

Følg 8mR VM på HankøFoto viser Sira og Silja under trening søndag. FOTO: IVAR GILSÅ / KNS
Resultater etc finner du på KNS sine hjemmesider

Foreløpig er det seilt 2 seilaser (mandag) og H.M. Kong Harald gjør det bra med Sira, se forøvrig oppslag i Aftenposten

Appache ledet etter sigende hele feltet etter starten på første regatta, men hadde et uhell og knakk bommen. Det ble laget nye bom mandag kveld på Blommenholm, denne ble fraktet ned til Hankø samme kveld. Apache har tidligere rapportert at de har seilt fra bl.annet Sira, så vi håper de kommer på banen igjen...

Årsmøte 2008


Årsmøtet i KTK ble avholdt 13.2.08

Protokoll for årsmøtet i KTK 13.2.08.


Møtet ble avholdt på Sollerudstranda Kystkultursenter. 26 KTK medlemmer var tilstede.
Innkallelsen til møtet ble kjent gyldig og agendaen for møtet ble fulgt.

1. Lars Ingeberg ble valgt til møteleder

2. Odd Syse ble valgt til protokollfører.

3. Magne Brekke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

4. Styrets årsberetning ble opplest og vedtatt, med en kommentar fra Chris Ennals:
Beretningen gir et glansbilde av årets sesong. Det har vært meget dårlig frammøte på årets samlinger i KTK regi og dette er en stor oppgave for det fremtidige styret; hvordan kan vi få flere båter med?

Årets regnskap og budsjett ble redegjort for av Odd Syse.
Kommentarer til regnskapet: De medlemmene som ikke betalte for i fjor, bør betale for 2007 og i 2008. Dette bør faktureres samtidig med kontingenten for 2008.
Erklæring fra revisor Truls Fallet ble opplest og vedlegges denne protokollen.

5. Valgkomiteens arbeid ble fremlagt av Håkon Honningsvåg. Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

Christian Gude formann - valgt for 2 år
Peter Ennals styremedlem - valgt for 2 år
Odd Syse kasserer - valgt for 2 år
Carl Håkon Svenning styremedlem
Ole Brodersen styremedlem
Tom Arheim styremedlem valgt for 1 år


6. Truls Fallet ble gjenvalgt som revisor.

7. Valgkomiteen ble gjenvalgt.

8. Kontingent for 2008 ble satt til 300,-.

9. Ingen innkomne forslag, men Tor Kristian fra Sollerud spurte om KTKs andel i Carmen IV. Lars Ingeberg redegjorde for styrets holdning til dette. KTK startet en prosess for ca. 1 år siden med Sollerud Kystkultursenter om hvor stor andel KTK eier av båten, og vi regner med å sluttføre en avtale om dette før sommeren. KTK ønsker en betydelig eierandel, først og fremst for å sikre hva som skjer med båten fremover.

Årsmøtet ble hevet kl. 19.30.

søndag 6. juli 2008

Om KTK

Klassisk Treseilerklubb (KTK) ble stiftet i 1990 av en liten gruppe eiere av klassiske treseilbåter etter initiativ fra Peter Ennals. Etter flere tiår med svært liten opptatthet av å ta vare på de gamle klassiske båtene, hadde man sett en økende interesse for restaurering og seiling med disse vakre og velseilende båtene. Fredrik Denneches utrettelige og kunnskapsrike innsats for å formidle historisk kunnskap om lystseilas i Norge blant annet gjennom boken ”Lystseilas og kappseilas” (fra 1981) bidro også til den fornyede interessen for lystseilbåter. Frem til 1990 var det likevel flere mindre miljøer og enkeltpersoner som brukte mye tid og energi på å holde ved like og seile klassiske seilbåter, selv om det var lite organisert aktivitet.

Risør Trebåtfestival betydde imidlertid mye som inspirasjonskilde og årlig treffsted for så vel eiere av trebåter som andre interesserte. I 1990 var tiden moden for en organisering av virksomheten knyttet til klassiske treseilbåter, og KTK ble stiftet.

I løpet av de siste ti årene har interessen for klassiske båter bidratt til at flere klassikere som er konstruert og bygget i Norge nå er kjøpt tilbake fra utlandet. Flere store meterbåter er restaurert for betydelige beløp, og seiler igjen i vår skjærgård med norsk flagg på hekken.

KTKs hovedformål er å ivareta disse tradisjonene, arbeide for bevaring av klassiske seilbåter, og ikke minst å opprettholde et aktivt og sosialt miljø rundt båtene. Vi ønsker å hygge oss på fjorden med kappseilas, turseilas, weekendsamlinger samt å premiere innsats for spesielt godt vedlikehold.

I løpet av året arrangerer KTK en regattaserie som består av fem regattaer om våren og fem om høsten i indre del av Oslofjorden. Klubben arrangerer også vårtreff og høsttreff hvor en kombinerer det sosiale med regattaseiling. I løpet av sommeren deltar KTK ved en rekke arrangementer langs kysten. I de siste årene har Grimstad Classics, APL - Race Week i Arendal, Lyngørtreff og Risør Trebåtfestival vært så vel sosiale- som seilingsmessige høydepunkter. Våre medlemmer deltar også i tradisjonsrike regattaer som Færdern og Hollenderseilasen i egen klasse for klassiske båter. Det seiles da etter egen målregel for klassiske båter (KLR). Det arrangeres i regelen høstmøte og vårmøte i tillegg til vårt årsmøte med påfølgende middag.

KTK ivaretar også en del historisk materiell, årbøker, gamle filmer og gamle båtblader med blant annet artikkelserien ”Det var den gang”. I en periode over flere år utga KTK tidsskriftet ”Klassiske Linjer” redigert av Chris Ennals. Tidsskriftene inneholder en mengde historisk materiale om klassiske båter.

KTK har egen nettside: http://www.ktkweb.org Sidene gjør det nå mulig å holde tett kontakt mellom medlemmene, og fungerer som vår viktigste informasjonskilde.

Med vennlig hilsen
Styret i Klassisk Treseiler Klubb

Vedtekter for Klassisk Treseiler Klubb

Med endringer vedtatt på årsmøte 17.02.2010

§ 1 Navn

Foreningens navn er Klassisk Treseiler Klubb (KTK). Det engelske navnet et ”Norwegian Classic Yacht Club”. Klubben er landsdekkende.

§ 2 Formål

KTK er en forening for bevaring av klassiske treseilbåter, hovedsakelig lystbåter (hekkbåter, spissgattere, kryssere) og de tradisjoner som knytter seg til disse. Klubben skal samle mest mulig historisk materiale og gjøre det tilgjengelig for medlemmene i form av temakvelder, medlemsblad (Klassiske Linjer) og klubbhefte.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap er primært for eiere av klassiske treseilbåter men alle med spesiell interesse for klubbens formål kan søke om medlemskap. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Medlemskap skal godkjennes av styret.

Styret kan ekskludere et medlem dersom han forvolder klubben stor skade ved omtale, opptreden, etc., eller lar sin båt forfalle i særlig grad.

§ 3.1 Medlemsavgift

Medlemsavgiften skal være betalt innen 1. april. Giro for innbetaling sendes ut av styret før årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift innen neste års årsmøte har automatisk mistet sin stemmerett på årsmøtet og kan strykes som medlem. De kan imidlertid søke om nytt medlemskap, men regnes da som nytt medlem, må betale ny innmeldingsavgift og blir tildelt et nytt medlemsnummer.

Justering av medlemsavgiften og innmeldingsavgiften besluttes av årsmøtet ved simpelt flertall for påfølgende år.

§ 3.2 Æresmedlemskap

Hvis en person har hatt særdeles stor betydning for klubben og har arbeidet aktivt for dennes fremme kan styret vedta dette medlem til å bli æresmedlem. Utnevnelser til æresmedlemskap fremlegges av styret på årsmøtet.

Æresmedlemskap innebærer livslangt, kostnadsfritt medlemskap.

§ 4 Styret

Styret består av 5 personer; styreleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Videre har styret en vararepresentant. Hvert av styrets medlemmer og vararepresentant velges for to år av gangen. Man kan ikke gjøre nyvalg av flere enn 3 styremedlemmer samme år. Et flertall av styret skal være båteiere. En viseformann kan utnevnes av styret hvis nødvendig.

Styret har ansvaret for klubbens daglige drift og iverksettelse av årsmøtevedtak. Styret kan oppnevne spesialkomitéer og utvalg, og representerer klubben utad. Styret kan delegere myndighet til enkeltmedlemmer og/eller komiteer i spesielle saker.

§ 4.1 Styremøter

Styremøter skal avholdes med minimum 3 styremedlemmer tilstede og møteprotokoll skal føres. Styrevedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet, med saksliste inneholdende valgkomitéens forslag til eventuelle nye styremedlemmer utsendes av styret med minimum 21 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollfører for årsmøtet
3. Valg av et medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder
4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år
5. Valg av styre, samt vararepresentant
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg
8. Fastsettelse av neste års kontingent
9. Innkomne forslag

Under punkt 9 ”innkomne forslag”, kan saker behandles på årsmøtet dersom skriftlig forslag er styret i hende innen 1. januar.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel dersom dette forlanges av minst to styremedlemmer eller 10 % av medlemmene. Saken som skal behandles må være kunngjort i innkallelsen. Beslutninger i årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte, vedtas med simpelt flertall av stemmeberettigede tilstedeværende. Forandringer i vedtekter krever 2/3 flertall.

§ 6 Møter, regattaer og båttreff

Foruten årsmøtet skal det avholdes minst 1 medlemsmøte per år. Hver sommersesong skal det arrangeres minst 2 regattaer og/eller båttreff med sosiale innslag. Foreningens arrangementer er åpne for medlemmer med familie og mannskap.

§ 7 Klubbens vimpel, evt. emblem på klær, etc.

Disse utleveres mot gebyr til medlemmene, som oppfordres til å vise dem frem. Kun medlemmer har rett til å bruke vimpelen.

§ 8 Kjøp og salg av båt

Medlemmene oppfordres til å sende inn opplysninger om sin båt til styret på klubbens eget skjema m/bilde av båten. Ved kjøp av ny båt gjelder tilsvarende.

Medlemmer som selger sin båt oppfordres til å gi styret melding om dette og til å sende informasjon som navn på ny eier til styret.

§ 9 Klassisk Treseiler Klubbs eventuelle opphør
 
Hvis minst 2/3 av årsmøtets medlemmer ønsker at KTK opphører må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Dersom ¾ av medlemmene på det ekstraordinære årsmøte ønsker at KTK opphører, avvikles KTK. Ved avvikling går klubbens aktiva til et formål godkjent av siste ekstraordinære årsmøte.

Rabattavtaler for KTK medlemmer

Maritim, Slependen. 10% til KTK medlemmer

Malerstua, Bunnstoff og primere er nettopriset i butikken Andre båt produkter -15% Diverse malerutstyr -15% Andre produkter -15% Rabatten gjelder ikke tilbudsvarer innenfor de andre vareartiklene.

Swang, KTK medlemmer med gyldig årskort har 10% rabatt på Swang. Tilbudet gjelder ikke for tilbudsvarer.

Sjøsenterte Vollen, Vi kan tilby KTK medlemmer 20% rabatt på alt i butikken utenom båter, motorer og elektronikk, samt 25 øre avslag pr liter diesel.

Trebåten, Trebåten Vinterbro. Rabatter som KTK medlem på samme linje som Seilskøyteklubben Colin Archer (SSCA)

Navy, Blommenholm

lørdag 5. juli 2008

Klassisk Regel, KLR

Oppdatert med revisjon fra KTK Årsmøte 2007LOA (LOA)
Lengde over alt er fra baug til ytterste punkt treverk akter. Klyverbom inngår ikke. Spissgattere måler ikke inn roret (m)


BREDDE (Br)
Største skrogbredde uten fenderlist, enten det er nede på fribord eller i dekkshøyde (m)


DEPLASEMENT (Depl)
Vekt av båt inklusive rigg og utstyr (tonn)


DYPGÅENDE (Dyptg)
Båten største dybe (m)


LVL (LVL)
Vannlinjelengden (m)


RIGGFAKTOR (r)
Bermudarigg: r = 1.00
Bermudarigg av aluminium i steden for opprinnelig tremast: r = 1.02
Ketch: r = 0.97
Yawl: r = 1.00
Wishbone: r = 0.98
Gaffelrigg: r = 0.95
Gaffelrigget meterbåt: r = 0.97


KJØLFAKTOR (cb)
Senkekjøl: cb = 0.97
Langkjølet: cb = 1.00
Finnekjøl = kortkjølet og separat ror: cb = 1.03


PROPELLERFAKTOR (pf)
Fast propeller: pf = 1.00
Foldepropeller: pf = 1.01
Mindre båter opprinnelig født uten motor, nå med motor: pf = 0.99
Mindre båter opprinnelig født uten motor, f.eks 19.5 m2, Drake, IOD, Knarr ingen propeller faktor
Større båter opprinnelig med motor, nå uten motor: pf = 1.01


SPINNAKERFAKTOR (spf)
Har man gennaker og/eller lenseballong:
Ser bort fra spf i formel og tillegget avhenger av beregnet KLR etter følgende retningslinjer

Båter med KLR:
> - 120 - + 3 i KLR tillegg
121 - 150 - + 4 i KLR tillegg
150 - < - + 5 i KLR tillegg

SEILAREAL (SA)
SA = Maks seil areal båten vil føre på forstag og mast samtidig.
KLR tallet vil bli regnet ut fra maksimalt seil areal rapportert ved innmåling. Det er da fritt å velge om en velger å seile med fokk eller genoa så lenge en har målt inn maks seilareal. Storseil oppgitt med triangelmål gis 20% tillegg for plussbuen, effektiv seilareal for klassisk utseende storseil har plussbue på omlag 15%. Storseilets seilareal bekreftet av seilmaker bør derfor være å foretrekke, alternativt at storseilet måles

NB ! For båter med gaffelrigg er SA:
Maks seil areal båten vil føre på forstag og mast samtidig – (minus) areal av toppseil. (Topseilet SKAL maksimum være i henhold til orginal størrelse)