mandag 7. juli 2008

Årsmøte 2008


Årsmøtet i KTK ble avholdt 13.2.08

Protokoll for årsmøtet i KTK 13.2.08.


Møtet ble avholdt på Sollerudstranda Kystkultursenter. 26 KTK medlemmer var tilstede.
Innkallelsen til møtet ble kjent gyldig og agendaen for møtet ble fulgt.

1. Lars Ingeberg ble valgt til møteleder

2. Odd Syse ble valgt til protokollfører.

3. Magne Brekke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

4. Styrets årsberetning ble opplest og vedtatt, med en kommentar fra Chris Ennals:
Beretningen gir et glansbilde av årets sesong. Det har vært meget dårlig frammøte på årets samlinger i KTK regi og dette er en stor oppgave for det fremtidige styret; hvordan kan vi få flere båter med?

Årets regnskap og budsjett ble redegjort for av Odd Syse.
Kommentarer til regnskapet: De medlemmene som ikke betalte for i fjor, bør betale for 2007 og i 2008. Dette bør faktureres samtidig med kontingenten for 2008.
Erklæring fra revisor Truls Fallet ble opplest og vedlegges denne protokollen.

5. Valgkomiteens arbeid ble fremlagt av Håkon Honningsvåg. Følgende styre ble valgt ved akklamasjon:

Christian Gude formann - valgt for 2 år
Peter Ennals styremedlem - valgt for 2 år
Odd Syse kasserer - valgt for 2 år
Carl Håkon Svenning styremedlem
Ole Brodersen styremedlem
Tom Arheim styremedlem valgt for 1 år


6. Truls Fallet ble gjenvalgt som revisor.

7. Valgkomiteen ble gjenvalgt.

8. Kontingent for 2008 ble satt til 300,-.

9. Ingen innkomne forslag, men Tor Kristian fra Sollerud spurte om KTKs andel i Carmen IV. Lars Ingeberg redegjorde for styrets holdning til dette. KTK startet en prosess for ca. 1 år siden med Sollerud Kystkultursenter om hvor stor andel KTK eier av båten, og vi regner med å sluttføre en avtale om dette før sommeren. KTK ønsker en betydelig eierandel, først og fremst for å sikre hva som skjer med båten fremover.

Årsmøtet ble hevet kl. 19.30.