tirsdag 22. mai 2012

Referat årsmøte 2012Referat Årsmøte KTK 29. februar 2012
Deltakere:
Heidi Aasen, Gabriel Lund, Kjell N. Andersen, Erling Storm, Lars Chr. Dahl, Peter Ennals, H. Nissen-Lie, Henrik Brun, Magne Brekke, Johan Chr. Falchenberg, Marius Borg, Arild Mitchell, Erik Vennemoe, Tønnes Ingebrigtsen, Torkild Eriksen, Aslaug van Nes, Odd Syse, Christian Gude.

Agenda:
1. Valg av møteleder – Odd Syse ble valgt til møteleder.
2. Valg av protokollfører for årsmøtet – Erik Vennemoe ble valgt til protokollfører.
3. Valg av medlem til å underskrive protokollen sammen med protokollfører og møteleder – Arild Mitchell ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett for kommende år:
Årsberetning: Styrets årsberetning ble lest opp (samme som lagt ut på KTK web),
ingen kommentarer til dette.
Regnskap: ingen kommentarer til dette. Revisor rapport Jan Haugerud
Regnskap og balanse gir et riktig bilde av foreningens økonomiske drift og status. Godkjent.
Budsjett: Noe økende medlemsmasse i 2011, som det skal jobbes med for å få til også i 2012. Annonser i Klassiske Linjer har gitt gode inntekter. Julebordet i 2011 var noe dyrere enn budsjettert, ettersom det kun var 15 deltakere. Carmen budsjettet i driftsregnskapet 2012 ble justert til NOK 20’. Det ble også bestemt å øke budsjettet på inntektene til medlemskontingenter, med et driftsresultat i balanse for 2012. Atlantica må følges opp på avtale om NOK 60’ for 2012, som er forskuttert av KTK i 2011 i forbindelse med overtakelse og istandsetting for fjorårets sesong. KLR laminerte bevis ligger klare til medlemmene.
5. Valg av styre, samt vararepresentant
Valgkomiteens forslag ble lest opp og årsmøtet klappet inn forslaget. Tønnes Ingebrigtsen-formann, styremedlem Magne Brekke - matrikkel og Peter Ennals – Europeweek 2014, kasserer Henrik Brun, styremedlem Aslaug van – Carmen ansvarlig og Erik Vennemoe som vararepresentant.
6. Valg av revisor – Jan Chr. Haugerud ble valgt til revisor.
7. Valg av valgkomité, 3 medlemmer som skal fremme forslag på eventuelt nye styremedlemmer og revisor til neste årsmøtevalg. – Peter Ennals, Odd Syse og Carl Håkon Svenning ble valgt til nest års valgkomité.
8. Fastsettelse av neste års kontingent. Forslag til kontingent: Kr. 35000 – forslag vedtatt, koontigent for 2013 blir kr 350,-
9. Carmen representanten informerer kort om båten og fjorårets sesong og planer for 2012. De legger også frem budsjettet for 2012 som årsmøtet må stemme, for eller imot bevilgning til Carmen. – Aslaug van Nes informerte om aktivitetene i fjor, med 3 andreplasser i regattaene under VM, Sandefjord Metre Cup og Hollender seilasen. Båten vil ha et konstant behov for utbedringer, deriblant 3 meter bordgang med mer. Et veldig konservativt budsjett på NOK 23’ ble lagt frem, som vil kreve vesentlig sponsor- og dugnadsinnsats ved siden av for å få gjennomført en fornuftig sesong. Noen forskjellige utleievarianter ble diskutert, som eventuelt kan bidra til forskjellige typer standardhevninger av båten og eller utstyr.

  Møte hevet.


Referent Erik Vennemoe

Odd Syse sign_________________________________________

Arild Mitchell sign_____________________________________


Etter at den formelle delen var over informerte KLR komiteen om status og nye KLR bevis som kan kjøpes, redaktør Odd S./Morten L. forteller om KL nr 20. Målet med det nye beviset er å oppnå seiling med et jevnere og mer korrekt utgangspunkt, slik at regattaene blir mest mulig rettferdige.

Magne Brekke orienterte om matrikkelen og det vil gjøres en del initiativer for at flere medlemmer legger inn oppdatert informasjon om båtene på web. Det ligger 83 båter registrert i dag, med varierende kvalitet på informasjonen.

Det ble også diskutert hva klubben kan gjøre for å tiltrekke seg flere medlemmer, både fra styrets og medlemmenes side. Kanskje vi kan lage opp små foldere som interesserte kan få når båtene ligger ved bryggene, med innmeldings info, web adresse osv.

Peter orienterte om status mht Europeweek som starter 17. juli 2014. Arrangementet vil har varighet på 1 uke, innom flere havner. I samme perioden har sjøfarts museet har 100års jubilé og det vil være et tall ships race i Fredrikstad. Ambisjonen er å få mest mulig deltakelse også fra utlandet, som krever innbydelser i god tid.

Klassiske linjer nr 20 er i rute, med enten 48 eller 52 sider. Trykkes rett etter påsken. Det er fremdeles plass til gode historier og ikke minst annonser!


Årets arrangementer legges ut på web.